Komunikat zarządu Stowarzyszenia Alumni

 

Komunikat zarządu Stowarzyszenia Alumni

Po raz kolejny w dziejach władze Rosji zmierzają do siłowej zmiany granic sąsiednich państw, kierując się wyłącznie prawem silniejszego. W obliczu wojny w Ukrainie Zarząd Stowarzyszenia Alumni jednoznacznie staje po stronie zaatakowanych Ukraińców. My, stypendystki i stypendyści amerykańskich programów rządowych tworzymy wspólnotę, która stawia sobie za cel działanie na rzecz zbliżenia narodów Polski i USA, pogłębianie relacji międzyludzkich oraz propagowanie cnót społeczeństw demokratycznych. Jesteśmy przeciwni jakimkolwiek formom przemocy i konfliktu pomiędzy narodami.

W tej godzinie próby, stajemy ramię w ramię z Ukraińcami, zjednoczeni pod dumnym sztandarem Wolności!

 

Повідомлення правління Польської Aсоціації Алюмні

Вкотре в історії влада Росії намагається примусово змінити кордони сусідніх держав, керуючись виключно правом сильнішого. В умовах війни в Україні Правління Асоціації Алюмні однозначно стає на бік атакованих Українців. Ми, стипендіати та стипендіатки американських урядових програм, творимо спільноту, яка має на меті зблизити народи Польщі та Сполучених Штатів, поглибити міжособистісні стосунки та пропагувати чесноти демократичних суспільств. Ми проти будь-якої форми насильства та конфлікту між націями.

У цю годину випробування ми стоїмо пліч-о-пліч з Українцями, об’єднані під гордим прапором Свободи!