Komunikat zarządu Stowarzyszenia Alumni

 

Komunikat zarządu Stowarzyszenia Alumni

Po raz kolejny w dziejach władze Rosji zmierzają do siłowej zmiany granic sąsiednich państw, kierując się wyłącznie prawem silniejszego. W obliczu wojny w Ukrainie Zarząd Stowarzyszenia Alumni jednoznacznie staje po stronie zaatakowanych Ukraińców. My, stypendystki i stypendyści amerykańskich programów rządowych tworzymy wspólnotę, która stawia sobie za cel działanie na rzecz zbliżenia narodów Polski i USA, pogłębianie relacji międzyludzkich oraz propagowanie cnót społeczeństw demokratycznych. Jesteśmy przeciwni jakimkolwiek formom przemocy i konfliktu pomiędzy narodami.

W tej godzinie próby, stajemy ramię w ramię z Ukraińcami, zjednoczeni pod dumnym sztandarem Wolności!

 

Повідомлення правління Польської Aсоціації Алюмні

Вкотре в історії влада Росії намагається примусово змінити кордони сусідніх держав, керуючись виключно правом сильнішого. В умовах війни в Україні Правління Асоціації Алюмні однозначно стає на бік атакованих Українців. Ми, стипендіати та стипендіатки американських урядових програм, творимо спільноту, яка має на меті зблизити народи Польщі та Сполучених Штатів, поглибити міжособистісні стосунки та пропагувати чесноти демократичних суспільств. Ми проти будь-якої форми насильства та конфлікту між націями.

У цю годину випробування ми стоїмо пліч-о-пліч з Українцями, об’єднані під гордим прапором Свободи!

Nowy statut Stowarzyszenia Alumni

2 lutego 2022 r. była ważna data. Minęło 63 dni od Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków naszego Stowarzyszenia, na którym podjęliśmy uchwałę o wprowadzeniu zmian w statucie Stowarzyszenia. Według statutu ten okres jest ważny, ponieważ „ …uchwała staje się wykonalna po upływie 63 dni od daty jej powzięcia. Jeśli w ciągu tego czasu ponad połowa uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia zbierze podpisy przeciwko takiej uchwale, traci ona wykonalność i uważana jest za nie podjętą”.

Nikt się nie zgłosił z zebranymi podpisami ponad połowy członków Stowarzyszenia, a to oznacza, że nowy statut staje się ważny i obowiązujący.

Nowy statut znajdziecie pod linkiem:

http://usalumni.org.pl/statut/

Alumnowy Karnawał 2022

 

Styczeń 2022 przebiegał pod hasłem „Alumnowego Karnawału”. „Alumnowy Karnawał” to seria wojewódzkich spotkań Alumnów przy kawie & herbacie & piwie & winie (napój do wyboru). Po raz pierwszy od bardzo długiego czasu chcieliśmy się spotkać w realu czyli w kawiarni / pubie / restauracji, aby bliżej się poznać. Czytaj więcej