Statut

Statut Stowarzyszenia Alumni

(tekst jednolity po zmianach uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w dniu 11.02.2023)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie Alumni zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§  2.

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. Stowarzyszenie może także prowadzić swoją działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami statutu.

§ 4.

 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Prezes i członkowie Zarządu Stowarzyszenia Alumni mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 4. Wynagrodzenie członków władz, którego wysokość będzie ustalana przez Zarząd w drodze głosowania zwykłą większością głosów, może być wypłacane na różne sposoby, w szczególności na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej umowy o świadczenie usług (kontraktu menedżerskiego) ze ściśle określonym zakresem obowiązków.
 5. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem władz Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany i wybrany w drodze uchwały Komisji Rewizyjnej lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§ 5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. Przepisy szczegółowe uchwala Zarząd w drodze uchwały.

.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Popieranie i działanie na rzecz zbliżenia narodów i państw Rzeczpospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki poprzez propagowanie i wspieranie w szczególności działalności i wymiany kulturalnej, naukowej, oświatowej, społecznej, informacyjnej i gospodarczej.
 2. Podtrzymanie po powrocie do kraju kontaktów nawiązanych w USA między uczestnikami programów wymiany sponsorowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 3. Tworzenie programów i projektów współpracy realizowanych po powrocie do Polski, obejmujących konkretne zainteresowania uczestników programów wymiany sponsorowanych przez rząd amerykański.
 4. Promowanie i zachęcanie do członkostwa w Stowarzyszeniu uczestników programów wymiany.
 5. Organizacja wystąpień i spotkań uczestników programów wymiany.
 6. Organizacja konferencji tematycznych.
 7. Organizacja projektów na rzecz społeczności regionalnych i lokalnych.
 8. Promowanie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi z Polski i USA, których celem jest realizacja współpracy polsko-amerykańskiej.
 9. Stwarzanie możliwości profesjonalnego rozwoju uczestników programów wymiany.

§ 7.

Stowarzyszenie osiąga swoje cele poprzez:     a) inicjowanie i realizowanie projektów z zakresu kultury, nauki, oświaty, informacji, gospodarki i działalności społecznej,     b) doradztwo, pomoc prawną oraz szkolenia,     c) współpracę z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania,     d) organizację zjazdów, sympozjów, konferencji i warsztatów,     e) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia, współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi,     f) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność towarzyską, kulturalną i rekreacyjną,     g) organizowanie kampanii społecznych,     h) tworzenie programów edukacyjnych,     i) prowadzenie działalności medialnej,     j) tworzenie grup zadaniowych i tematycznych.

.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 9.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:     a) członków zwyczajnych,     b) członków honorowych,     c) członków wspierających.

§ 10.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która jest pełnoletnia i wzięła udział w jednym z programów wymiany sponsorowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki. O jej przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd w drodze uchwały.
 2. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność na rzecz zbliżenia narodów i państw Rzeczpospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki. O nadaniu członkostwa honorowego decyduje Zarząd w drodze uchwały.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba fizyczna i prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. O nadaniu tytułu członka wspierającego decyduje Zarząd w drodze uchwały.
 4. Przyjęcie członków zwyczajnych następuje na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanych. Wzór deklaracji uchwala Zarząd.
 5. Przyjęcie członków honorowych i wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu i pisemnej l lub ustnej akceptacji osoby nominowanej.
 6. Członek zwyczajny ma prawo do:     a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia, jeśli nie zalega ze składkami,     b) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,     c) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.
 7. Członek zwyczajny obowiązany jest do:     a) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,     b) regularnego opłacania rocznych składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,     c) popierania, promowania i czynnego osiągania celów Stowarzyszenia,     d) rozliczania się z zadań realizowanych dla Stowarzyszenia,     e) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,     f) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§11.

 1. Członek wspierający posiada prawa określone w § 10 ust. 6 pkt b-c.
 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 10 ust. 7 (z wyłączeniem pkt. b).

§12.

 1. Członek honorowy posiada prawa określone w § 10 ust. 6 pkt b-c.
 2. Członek honorowy posiada obowiązki określone w § 10 ust. 7 (z wyłączeniem pkt. b).

§ 13.

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:     a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,     b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,     c) nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą rocznych składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres 2 lat składkowych,     d) wykluczenia uchwałą Zarządu.
 2. Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu członka w przypadku:     a) działania na szkodę Stowarzyszenia i jego dobrego imienia,     b) skazania członka prawomocnym wyrokiem karnym za jakiekolwiek przestępstwo umyślne,     c) niekoleżeńskie postępowanie w stosunku do członków Stowarzyszenia,
 3. Uchwała o wykluczeniu wskazuje datę wykluczenia.

.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 14.

1.Organami Stowarzyszenia są:     a) Walne Zebranie Członków,     b) Zarząd,     c) Rada Programowa,     d) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu, Rady Programowej i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata. Ich wybór i odwołanie są dokonywane przez walne zebranie członków w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów niezależnie od liczby uczestniczących w zebraniu członków Stowarzyszenia.

3. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. W przypadku równego podziału głosów Prezes Zarządu ma głos decydujący.

4. Uchwały Rady Programowej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Rada Programowa może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. W przypadku równego podziału głosów Przewodniczący ma głos decydujący.

5. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 15.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka członka Zarządu, Rady Programowej lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko podczas najbliższych obrad Walnego Zebrania Członków.

.

Walne Zebranie Członków

§ 16.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:     a) członkowie zwyczajni – z głosem stanowiącym,     b) członkowie wspierający i honorowi – z głosem doradczym.

§ 17.

 1. Walne Zebranie Członków może być sprawozdawcze, wyborcze lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca.
 3. Wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się co 4 lata, w terminie do 30 czerwca.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.
 6. Prezydium Walnego Zebrania Członków wybierane jest w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów spośród obecnych członków Stowarzyszenia na okres trwania Walnego Zebrania Członków.
 7. Członek ustępującego Zarządu, Rady Programowej lub Komisji Rewizyjnej nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
 8. Z wnioskiem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków może wystąpić w uzasadnionych przypadkach:     a) Zarząd,     b) Prezes Zarządu,     c) Komisja Rewizyjna,     d) Co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 9. O miejscu, terminie i projekcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Prezes Zarządu powiadamia członków pisemnie za pomocą poczty lub elektronicznie, na co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
 10. Wszystkie Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów niezależnie od liczby uczestniczących w zebraniu członków Stowarzyszenia z wyjątkiem sytuacji opisanych w § 29 ust.1
 11. Powoływanie władz statutowych po upływie każdej kadencji następuje zwykłą większością głosów.

§ 18.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy:     a) uchwalenie statutu Stowarzyszenia i jego zmian,     b) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,     c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,     d) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 19.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:     a) z własnej inicjatywy,     b) na żądanie Rady Programowej,     c) na żądanie Komisji Rewizyjnej,     d) na pisemny wniosek, co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 2 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt b, c i d.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków w terminie wymienionym w ust. 2 wnioskujący o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków wymienieni w ust. 1 pkt b, c mogą zwołać samodzielnie Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie 1 miesiąca po upływie terminu o jakim mowa w ust. 2. W zawiadomieniach o zwołaniu Walnego Nadzwyczajnego Zebrania Członków wnioskodawcy Ci wskazują przyczynę takiego trybu zwołania Zebrania.

.

Zarząd

§ 20.

 1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków oraz samego Zarządu.
 2. Zarząd składa się od 2 do 10 Wiceprezesów.     a) w przypadku dwuosobowego Zarządu są to: Prezes Zarządu oraz Skarbnik. Funkcja Skarbnika jest równoznaczna z funkcją Wiceprezesa Zarządu,     b) w przypadku trzyosobowego Zarządu są to: Prezes Zarządu i dwaj Wiceprezesi Zarządu. Funkcje Skarbnika pełni jeden z Wiceprezesów Zarządu,     c) w przypadku Zarządu składającego się z czterech lub więcej osób są to: Prezes Zarządu oraz Wiceprezesi Zarządu. Funkcje Skarbnika pełni jeden z Wiceprezesów Zarządu.
 3. Prezesa i członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 3 razy w roku. Zwołanie zebrania Zarządu następuje w formie przekazania przez Prezesa Zarządu lub wskazanego przez niego Wiceprezesa Zarządu informacji o dacie, miejscu i porządku obrad.

§ 21.

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:     a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,     b) ustalanie wysokości rocznych składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,     c) sprawowanie nadzoru nad majątkiem Stowarzyszenia,     d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,     e) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia,     f) zwoływanie zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz uchwalanie projektu porządku obrad zwyczajnego bądź nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,     g) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,     h) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,     i) prowadzenie spraw bieżących stowarzyszenia,     j) przygotowanie i sprawne działanie biura.
 2. Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy:     a) zwoływanie sprawozdawczego, wyborczego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz uchwalanie projektu porządku obrad,     b) kierowanie pracami Zarządu,     c) proponowanie współczynnika podziału wspólnych kosztów dotyczących działalności gospodarczej, celem ustalenia kosztów działalności gospodarczej

.

Rada Programowa

§ 22.

 1. Rada Programowa jest organem opiniotwórczym i doradczym Stowarzyszenia.
 2. Rada Programowa składa się z 3-10 członków, w tym Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Rady Programowej powoływani są na 4 letnią kadencję podczas obrad Walnego Zebrania Członków.
 4. W skład Rady Programowej mogą wchodzić członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający oraz przedstawiciele instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem.
 5. Pracami Rady Programowej kieruje Przewodniczący lub jego Zastępca. Przewodniczącego i Zastępcę wybierają spośród siebie członkowie Rady Programowej zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym nie może być Prezes Zarządu.
 6. Członkowie Rady Programowej spotykają się co najmniej raz w roku. Zwołanie zebrania Rady następuje w formie przekazania przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę informacji o dacie, miejscu i porządku obrad.
 7. Do zakresu działania Rady Programowej należą:     a) proponowanie ogólnych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,     b) przedstawianie Zarządowi opinii, uwag i zaleceń co do bieżącej działalności Stowarzyszenia.

.

Komisja Rewizyjna

§ 23.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków – przewodniczącego oraz 2 wiceprzewodniczących, powołanych na 4-letnią kadencję przez Walne Zebranie Członków.

§ 24.

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:     a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,     b) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,     c) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,     d) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi.
 2. Komisja Rewizyjna wyraża swoją opinię w sprawach:     a) nabycia bądź zbycia przez Zarząd nieruchomości,     b) utworzenia lub przystąpienia Stowarzyszenia do spółki,     c) zaciągania bądź udzielania przez Zarząd kredytów lub pożyczek, a także udzielania poręczeń i gwarancji przekraczających kwotę 100 000 zł.

§ 25.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej spotykają się co najmniej raz w roku. Zwołanie zebrania Komisji następuje w formie przekazania przez przewodniczącego informacji o dacie, miejscu i porządku obrad.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od Zarządu, Rady Programowej, członków i grup Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 26.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:     a) składki członkowskie,     b) darowizny, zapisy i spadki,     c) dochody z własnej działalności,     d) dochody z majątku Stowarzyszenia     e) ofiarność publiczna.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane raz do roku do 31 marca. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 27.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy osiąganiu celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Szczegółowy rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej:     a) wydawanie książek (58.11.Z PKD),     b) wydawanie czasopism i pozostałych periodycznych (58.14.Z PKD),     c) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z PKD),     d) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (72.11.Z PKD),     e) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z PKD),     f) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z PKD),     g) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z PKD),     h) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z PKD).
 3. Działalność gospodarcza będzie prowadzona bez wyodrębniania organizacyjnego.
 4. Prezes Zarządu wyznacza współczynnik podziału wspólnych kosztów dotyczących działalności gospodarczej i jednocześnie działalności statutowej, celem ustalania kosztów działalności gospodarczej.

§ 28.

 1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są:     a) podpis Prezesa Zarządu w przypadku Zarządu jednoosobowego,     b) podpis Prezesa Zarządu i jednego z Wiceprezesów Zarządu w przypadku Zarządu

.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29.

 1. Uchwałę o zmianie statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności: – w pierwszym terminie – co najmniej 50% wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia lub – w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych. Uchwała staje się wykonalna po upływie 63 dni od daty jej powzięcia. Jeśli w ciągu tego czasu ponad połowa uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia zbierze podpisy przeciwko takiej uchwale, traci ona wykonalność i uważana jest za nie podjętą.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).